Home »

 
 

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności. Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Omiljanowicz, adres poczty elektronicznej b.omiljanowicz@staryfolwark.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875637761. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Adres organu odwoławczego: Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: b.omiljanowicz@staryfolwark.edu.pl

Telefon organu odwoławczego: 875637761

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy, drugie wejście od parkingu oraz trzecie wejście również od strony ulicy z boku budynku. Na parking wchodzi się przez bramę boczną od ulicy.

Wejścia nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W budynku szkoły nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika.

W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Na parterze przy pokoju nauczycielskim znajdują się schody w ciągu komunikacyjnym.

Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia w budynku z ograniczeniami architektonicznymi.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej.

Za budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od podwórka.

Do wejścia prowadzą schody.

Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 42, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy.

Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Udogodnienia

  1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
  2. strona posiada wersję o dużym kontraście
  3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

 

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostęne cyfrowo na treści dostęne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku nie posiada aplikacji mobilnych.

Ogłoszenia: »

Wyłonienie oferty na dożywianie

Stary Folwark, 13 lipca 2021 r.   PROTOKÓŁ ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stary Folwark, 06 lipca 2021 r. SP.360.1.2021                                                                                                      ZAPROSZENIE...

 
Summer beach towels with starfish against ocean background

Praca szkoły w okresie wakacyjnym

Wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu Punktu Przedszkolnego od 02 sierpnia 2021 r do 31 sierpnia 2021 r. Wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu Oddziału Przedszkolnego od...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

  Za nami trudny rok szko9lny zrealizowany w dużej mierze za pomocą technik zdalnych. Zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa wykorzystywaliśmy...

 
Konkurs na projekt muralu – rozstrzygnięty!

Konkurs na projekt muralu – rozstrzygnięty!

  W dniu 22 czerwca w naszej szkole odbyło się głosowanie na projekt muralu. Wszystkie dzieci oraz rada pedagogiczna z naszej szkoły mogli oddać głos...

 
Piknik integracyjny w Bogdance

Piknik integracyjny w Bogdance

Dnia 23 czerwca odbyło się wspólne z rodzicami spotkanie integracyjne w Siedlisku Bogdanka w Leszczewku. Wyjście zorganizowano z okazji Zakończenia Roku Szkolnego....

 
Turniej szachowy

Turniej szachowy

Wyniki turnieju szachowego dla klas I – III Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2021 r. l.p. Imię...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube