Home »

 
 

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy  opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności. Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Omiljanowicz, adres poczty elektronicznej b.omiljanowicz@staryfolwark.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875637761. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Adres organu odwoławczego: Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: b.omiljanowicz@staryfolwark.edu.pl

Telefon organu odwoławczego: 875637761

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy, drugie wejście od parkingu oraz trzecie wejście również od strony ulicy z boku budynku. Na parking wchodzi się przez bramę boczną od ulicy.

Wejścia nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W budynku szkoły nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika.

W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Na parterze przy pokoju nauczycielskim znajdują się schody w ciągu komunikacyjnym.

Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia w budynku z ograniczeniami architektonicznymi.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej.

Za budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od podwórka.

Do wejścia prowadzą schody.

Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 42, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy.

Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Udogodnienia

  1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
  2. strona posiada wersję o dużym kontraście
  3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

 

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostęne cyfrowo na treści dostęne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku nie posiada aplikacji mobilnych.

Ogłoszenia: »

Zgłoszenie o podjęcie nauki w klasie pierwszej z obwodu

Druk do pobrania Zgłoszenie-o-podjęcie-nauki-w-klasie-pierwszej-z-obwodu

 
Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025.   Druki...

 
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego na rok 2024/2025

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego na rok 2024/2025

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych,...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Kolędnicy misyjni

Kolędnicy misyjni

Co roku w czasie Bożego Narodzenia wyruszają w drogę kolędnicy misyjni. Niosą dobrą nowinę i pomagają swoim braciom z dalekich regionów świata. Pukają...

 

 

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube