Home »

 
 

O projekcie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

___________________________________________________________________

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”

 

 1. Projekt „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”
 2. Nr umowy UDA-RPPD.09.01.00-20-0270/18
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.
 4. Pieniądze na projekt pozyskała Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych w Budzie Ruskiej.
 5. Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. (ROK SZKOLNY 2019/20) .
 6. Dane osobowe i inne informacje pozyskiwane w celu prawidłowej realizacji projektu będą odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z ustawą i Ochronie Danych Osobowych i RODO. Administratorem danych jest Jednostka Nadzorująca realizację Projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Posiadają Państwo prawo do wglądu, moderacji zgód oraz obowiązek aktualizacji danych osobowych.
 7. Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Projektu powołany jest koordynator szkolny. Dane kontaktowe można uzyskać w Biurze Projektu, tj. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.
 8. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Nie ponosicie Państwo z tytułu uczestnictwa Państwa dziecka/dzieci w projekcie żadnych kosztów.
 9. Projekt obejmuje wsparciem: Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku (Oddział przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny),  Uczestników Projektu, w tym 43 dzieci i 3 nauczycieli (4K).
 10. O udział w Projekcie, mogą się ubiegać wyłącznie osoby, uczęszczające do szkoły objętej wsparciem lub zatrudnione w szkole objętej wsparciem i będące jednocześnie jej nauczycielami.
 11. W ramach Projektu Uczestnicy projektu – nauczyciele zostaną objęci wsparciem w postaci szkoleń (kursów), a Uczestnicy projektu – dzieci, wsparciem w zakresie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym umiejętności naukowe/techniczne/matematyczne/językowe i właściwe postawy oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.
 12. Dokładny harmonogram realizacji Uczestnicy Projektu otrzymają (za pośrednictwem nauczycieli) po etapie rekrutacji.
 13. W ramach realizacji Projektu proponujemy: zajęcia przyrodnicze z ekspertem z Wigierskiego Parki Narodowego  oraz z nauczycielkami prowadzącymi, wycieczki edukacyjne do WPN, zajęcia z  kodowania na dywanie zarówno z ekspertami jaki nauczycielkami, kodowanie w Suwałkach, język angielski, zajęcia muzyczne oraz muzyczno-ruchowe, sesję malowania w przestrzeni (3D) i Wirtualnej rzeczywistości, tworzenie ogródka przedszkolnego, zajęcia kulinarne, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości wraz z wycieczkami.
 14. Uczniowie oraz szkoła realizująca zyskają szereg innowacyjnych, ciekawych i przydatnych materiałów i sprzętów, służących do szeroko pojętej edukacji, począwszy od elementów elektronicznych (maty, tablice, komputery przenośne, roboty edukacyjne, zabawki interaktywne itp.), dodatkowe miejsce edukacji przez zabawę, skończywszy na wyposażeniu pracowni przyrodniczej czy zestawach wycieczkowych dla dzieci.

To dodatkowe wyposażenie podniesie możliwości edukacyjne uczniów i ułatwi start w kolejnych etapach edukacji.

Wszystkie materiały, sprzęty, wiedza (praca trenerów/nauczycieli) są dostępne bezpłatnie dla uczestników Projektu.

 Krótkie omówienie poszczególnych modułów w realizowanym Projekcie, mogące ułatwić Państwu podjęcie decyzji wyboru zajęć dla dzieci:

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – zajęcia praktyczne – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z nauczycielem (Stary Folwark) – rozbudzenie zainteresowania dzieci przyrodą, krajobrazem, tradycjami regionu; stymulowanie sprawności manualnej i intelektualnej; pozyskanie wiedzy nt. ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, szacunku dla otaczającego świata (przyroda, wartości tradycje); wyprawy terenowe, przedszkolne laboratorium na powietrzu; organizowanie uroczystości (np. Dzień drzewa, Dzień czystego powietrza, Dzień dobrego żywienia i regionalnych wyrobów, Powitanie wiosny itp.); przygotowanie przedszkolnego ogródka (przygotowanie, sadzenie, obserwacja); niwelowanie stereotypów w podziale na prace typowo kobiece czy typowo męskie; budowanie postaw prośrodowiskowych

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – zajęcia praktyczne – Wigierski Park Narodowy (Stary Folwark)  – rozbudzenie zainteresowania dzieci przyrodą, krajobrazem, tradycjami regionu; stymulowanie sprawności manualnej i intelektualnej; pozyskanie wiedzy nt. ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, szacunku dla otaczającego świata (przyroda, wartości tradycje); wycieczki edukacyjne (np. do gospodarstw ekologicznych czy agroturystycznych z ofertą dla dzieci; udział w wydarzeniach WPN (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp.)

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – zajęcia praktyczne – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z ekspertem (Stary Folwark)  – wprowadzenie do tematyki ochrony przyrody, gatunków, atmosfery, tradycji regionu (ubiór, żywność itp.), prace praktyczne (np. wykonanie karmy dla ptaków, pomocy dydaktycznych takich jak modele, rysunki, gry); zajęcia z gotowania, przygotowywania posiłków w oparciu o własne uprawy z ogródka przedszkolnego; rejestracja cyfrowa procesu uprawy, przygotowanie dokumentacji; prezentacja

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z nauczycielem (Stary Folwark)– rozwinięcie zajęć z ekspertem z kodowania na dywanie, wykorzystujące elementy przyrody, tradycji, zwyczajów, życia Suwalszczyzny. Materiały wykorzystywane do zajęć: maty do kodowania, kubeczki, plansze, roboty edukacyjne, tablety, karty edukacyjne. Wykorzystywane elementy: powtarzalność, kierunki, kombinacje logarytmiczne itp.

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z ekspertem (Stary Folwark): –  wprowadzenie do zagadnień i tematyki kodowania z wykorzystaniem elementów przyrody, życia Suwalszczyzny. Materiały wykorzystywane do zajęć: maty do kodowania, kubeczki, plansze, roboty edukacyjne, tablety itp.

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia dydaktyczne poza Starym Folwarku (Suwałki): – rozszerzenie i pogłębienie zagadnień i tematyki kodowania na dywanie z nauczycielem i ekspertem przy wykorzystaniu rozbudowanych technik i materiałów niedostępnych na zajęciach w Starym Folwarku.

Wsparcie kształtowania podstaw przedsiębiorczości – wycieczki edukacyjne kształtujące podstawy przedsiębiorczości – zainteresowanie dzieci podstawami przedsiębiorczości poprzez stymulowanie sprawności manualnej, kreatywności, logicznego myślenia; zbliżenie z przyrodą i tradycji miejsca; poznawanie zawodów występujących lokalnie, ich specyfiki, doświadczanie poprzez czynne uczestnictwo. Poznawanie zawodów tradycyjnych i zawodów  przyszłości; zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów: fotograf przyrody, webmaster itp.; zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego i „kulinarnego”; gelokacja i praca z robotem w terenie; bezpieczeństwo

Wsparcie kształtowania podstaw przedsiębiorczości – zajęcia dodatkowe z nauczycielem (Stary Folwark) – zainteresowanie dzieci podstawami przedsiębiorczości, wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości, zawodów tradycyjnych i zawodów przyszłości; prace praktyczne (np. wykonywanie gier); konkursy; wystawy tematyczne i kąciki tematyczne (np. fotograf, rolnik, ekolog, instruktor sportowy, przewodnik turystyczny itp); prace plastyczne i konstrukcyjne; zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów: fotograf przyrody, webmaster itp.

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – zajęcia z języka angielskiego – cele wspólne dla zajęć językowych, muzycznych i artystycznych: rozbudzenia zainteresowania przyrodą, techniką i środowiskiem dorastania; zdobywanie wiedzy o regionie; wdrażanie pracy w zespole; rozwijanie umiejętności motorycznych, słuchowych, spostrzegania; nauka interdyscyplinarna, polegająca na wykorzystaniu różnych metod i środków; stymulowanie sprawności manualnej, intelektualnej, psychoruchowej dzieci.

Rozwijanie podstawowych  kompetencji językowych, komunikacji; proste pytania, zagadnienia (ubiór, kolory, ciało, rośliny, zwierzęta, zawody); zajęcia w formie zabaw, także na świeżym powietrzu

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – zajęcia muzyczne kształtujące kompetencje kluczowe – myślenie logiczne – Tematyka: tradycje muzyczne regionu, wielokulturowość, jeziora i przyroda; nagrywanie i naśladownictwo odgłosów przyrody; rysowanie fal do muzyki; nauka komend rytmicznych; zabawy z tradycyjnymi instrumentami

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – warsztaty z zajęć artystycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – malowanie w przestrzeni (TYLKO DLA DZIECI STARSZYCH, TJ. 5-6 LAT) – Malowanie metodami VR (Wirtualna rzeczywistość) ; tematyka: przyroda i otoczenie; postacie (dzieci, dorośli, postaci z bajek); Cele: usprawnienie umiejętności manualnych, rozwój myślenia przestrzennego i logicznego; inicjatywność, innowacyjność, kreatywność

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia muzyczno-taneczne kształtujące logiczne myślenie –  zabawy ruchowe, także z wykorzystaniem konsoli kinect xbox; wykorzystanie zasad rytmu; poznawanie regionalnych zabaw ruchowych, tańców

*TIK – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ EW. ZMIANY, KOMUNIKATY ITP BĘDĄ POWSZECHNIE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ W MIEJSCU REALIZACJI, TJ. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM FOLWARKU (OODZIAŁ LUB PUNK PRZEDSZKOLNY).

W PRZYPADKU PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI – PROSIMY O KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLNYM PROJEKTU LUB KADRĄ NAUCZYCIELSKĄ.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 

                                 

 

 

Ogłoszenia: »

Wycieczka w Bieszczady

Wycieczka w Bieszczady

Dyrektor szkoły informuje o organizacji wycieczki w Bieszczady w dniach 27 – 31 maja 2020 r. Wycieczka jest adresowana do uczniów klas 4-8. Całkowity koszt...

 
Kontakt z nauczycielami

Kontakt z nauczycielami

Drodzy rodzice! Z uwagi na częste przypadki udostępniania dostępu do kont rodziców w platformie e-dziennik dzieciom prosimy o komunikowanie się z nauczycielami...

 
REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy Rodzice! wszelkie informacje na temat rekrutacji dzieci na rok szkolny 2020/2021 znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA po lewej stronie. Tam też będą...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Biblioteczka rodzica

Biblioteczka rodzica

W naszej szkole powstała biblioteczka rodzica – zbiór wartościowych książek na temat relacji dzieci i z dziećmi. Każda pozycja jest warta uwagi. Serdecznie...

 
Stan czytelnictwa – zestawienie za I półrocze

Stan czytelnictwa – zestawienie za I półrocze

Stan czytelnictwa – zestawienie za I półrocze 2019/2020 Klasa Liczba  uczniów Wypożyczone książki Średnia na ucznia I    11              ...

 
smart

Biwak w Sidorach

smart W dniach 29-30 stycznia 2020 roku odbył się biwak feryjny w ośrodku wypoczynkowym „Leśna Dolina” na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Oprócz...

 
Nie tylko SŁYSZYMY… ale i SŁUCHAMY- opis II etapu

Nie tylko SŁYSZYMY… ale i SŁUCHAMY- opis II etapu

Mimo że już podczas I etapu kiełkował zarys planu badania potrzeb, poszczególne metody i narzędzia chcieliśmy dostosować do wyników ankiety, która rozpoczynała...

 
Góra grosza!

Góra grosza!

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji ,, Góra grosza”. Była to już XX edycja. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej potrzebującym...

 
JASEŁKA

JASEŁKA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube