Home »

 
 

O projekcie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

___________________________________________________________________

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”

 

 1. Projekt „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”
 2. Nr umowy UDA-RPPD.09.01.00-20-0270/18
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.
 4. Pieniądze na projekt pozyskała Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych w Budzie Ruskiej.
 5. Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. (ROK SZKOLNY 2019/20) .
 6. Dane osobowe i inne informacje pozyskiwane w celu prawidłowej realizacji projektu będą odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z ustawą i Ochronie Danych Osobowych i RODO. Administratorem danych jest Jednostka Nadzorująca realizację Projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Posiadają Państwo prawo do wglądu, moderacji zgód oraz obowiązek aktualizacji danych osobowych.
 7. Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Projektu powołany jest koordynator szkolny. Dane kontaktowe można uzyskać w Biurze Projektu, tj. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.
 8. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Nie ponosicie Państwo z tytułu uczestnictwa Państwa dziecka/dzieci w projekcie żadnych kosztów.
 9. Projekt obejmuje wsparciem: Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku (Oddział przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny),  Uczestników Projektu, w tym 43 dzieci i 3 nauczycieli (4K).
 10. O udział w Projekcie, mogą się ubiegać wyłącznie osoby, uczęszczające do szkoły objętej wsparciem lub zatrudnione w szkole objętej wsparciem i będące jednocześnie jej nauczycielami.
 11. W ramach Projektu Uczestnicy projektu – nauczyciele zostaną objęci wsparciem w postaci szkoleń (kursów), a Uczestnicy projektu – dzieci, wsparciem w zakresie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym umiejętności naukowe/techniczne/matematyczne/językowe i właściwe postawy oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.
 12. Dokładny harmonogram realizacji Uczestnicy Projektu otrzymają (za pośrednictwem nauczycieli) po etapie rekrutacji.
 13. W ramach realizacji Projektu proponujemy: zajęcia przyrodnicze z ekspertem z Wigierskiego Parki Narodowego  oraz z nauczycielkami prowadzącymi, wycieczki edukacyjne do WPN, zajęcia z  kodowania na dywanie zarówno z ekspertami jaki nauczycielkami, kodowanie w Suwałkach, język angielski, zajęcia muzyczne oraz muzyczno-ruchowe, sesję malowania w przestrzeni (3D) i Wirtualnej rzeczywistości, tworzenie ogródka przedszkolnego, zajęcia kulinarne, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości wraz z wycieczkami.
 14. Uczniowie oraz szkoła realizująca zyskają szereg innowacyjnych, ciekawych i przydatnych materiałów i sprzętów, służących do szeroko pojętej edukacji, począwszy od elementów elektronicznych (maty, tablice, komputery przenośne, roboty edukacyjne, zabawki interaktywne itp.), dodatkowe miejsce edukacji przez zabawę, skończywszy na wyposażeniu pracowni przyrodniczej czy zestawach wycieczkowych dla dzieci.

To dodatkowe wyposażenie podniesie możliwości edukacyjne uczniów i ułatwi start w kolejnych etapach edukacji.

Wszystkie materiały, sprzęty, wiedza (praca trenerów/nauczycieli) są dostępne bezpłatnie dla uczestników Projektu.

 Krótkie omówienie poszczególnych modułów w realizowanym Projekcie, mogące ułatwić Państwu podjęcie decyzji wyboru zajęć dla dzieci:

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – zajęcia praktyczne – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z nauczycielem (Stary Folwark) – rozbudzenie zainteresowania dzieci przyrodą, krajobrazem, tradycjami regionu; stymulowanie sprawności manualnej i intelektualnej; pozyskanie wiedzy nt. ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, szacunku dla otaczającego świata (przyroda, wartości tradycje); wyprawy terenowe, przedszkolne laboratorium na powietrzu; organizowanie uroczystości (np. Dzień drzewa, Dzień czystego powietrza, Dzień dobrego żywienia i regionalnych wyrobów, Powitanie wiosny itp.); przygotowanie przedszkolnego ogródka (przygotowanie, sadzenie, obserwacja); niwelowanie stereotypów w podziale na prace typowo kobiece czy typowo męskie; budowanie postaw prośrodowiskowych

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – zajęcia praktyczne – Wigierski Park Narodowy (Stary Folwark)  – rozbudzenie zainteresowania dzieci przyrodą, krajobrazem, tradycjami regionu; stymulowanie sprawności manualnej i intelektualnej; pozyskanie wiedzy nt. ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, szacunku dla otaczającego świata (przyroda, wartości tradycje); wycieczki edukacyjne (np. do gospodarstw ekologicznych czy agroturystycznych z ofertą dla dzieci; udział w wydarzeniach WPN (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp.)

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – zajęcia praktyczne – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z ekspertem (Stary Folwark)  – wprowadzenie do tematyki ochrony przyrody, gatunków, atmosfery, tradycji regionu (ubiór, żywność itp.), prace praktyczne (np. wykonanie karmy dla ptaków, pomocy dydaktycznych takich jak modele, rysunki, gry); zajęcia z gotowania, przygotowywania posiłków w oparciu o własne uprawy z ogródka przedszkolnego; rejestracja cyfrowa procesu uprawy, przygotowanie dokumentacji; prezentacja

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z nauczycielem (Stary Folwark)– rozwinięcie zajęć z ekspertem z kodowania na dywanie, wykorzystujące elementy przyrody, tradycji, zwyczajów, życia Suwalszczyzny. Materiały wykorzystywane do zajęć: maty do kodowania, kubeczki, plansze, roboty edukacyjne, tablety, karty edukacyjne. Wykorzystywane elementy: powtarzalność, kierunki, kombinacje logarytmiczne itp.

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia dydaktyczne z ekspertem (Stary Folwark): –  wprowadzenie do zagadnień i tematyki kodowania z wykorzystaniem elementów przyrody, życia Suwalszczyzny. Materiały wykorzystywane do zajęć: maty do kodowania, kubeczki, plansze, roboty edukacyjne, tablety itp.

Wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia dydaktyczne poza Starym Folwarku (Suwałki): – rozszerzenie i pogłębienie zagadnień i tematyki kodowania na dywanie z nauczycielem i ekspertem przy wykorzystaniu rozbudowanych technik i materiałów niedostępnych na zajęciach w Starym Folwarku.

Wsparcie kształtowania podstaw przedsiębiorczości – wycieczki edukacyjne kształtujące podstawy przedsiębiorczości – zainteresowanie dzieci podstawami przedsiębiorczości poprzez stymulowanie sprawności manualnej, kreatywności, logicznego myślenia; zbliżenie z przyrodą i tradycji miejsca; poznawanie zawodów występujących lokalnie, ich specyfiki, doświadczanie poprzez czynne uczestnictwo. Poznawanie zawodów tradycyjnych i zawodów  przyszłości; zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów: fotograf przyrody, webmaster itp.; zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego i „kulinarnego”; gelokacja i praca z robotem w terenie; bezpieczeństwo

Wsparcie kształtowania podstaw przedsiębiorczości – zajęcia dodatkowe z nauczycielem (Stary Folwark) – zainteresowanie dzieci podstawami przedsiębiorczości, wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości, zawodów tradycyjnych i zawodów przyszłości; prace praktyczne (np. wykonywanie gier); konkursy; wystawy tematyczne i kąciki tematyczne (np. fotograf, rolnik, ekolog, instruktor sportowy, przewodnik turystyczny itp); prace plastyczne i konstrukcyjne; zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów: fotograf przyrody, webmaster itp.

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – zajęcia z języka angielskiego – cele wspólne dla zajęć językowych, muzycznych i artystycznych: rozbudzenia zainteresowania przyrodą, techniką i środowiskiem dorastania; zdobywanie wiedzy o regionie; wdrażanie pracy w zespole; rozwijanie umiejętności motorycznych, słuchowych, spostrzegania; nauka interdyscyplinarna, polegająca na wykorzystaniu różnych metod i środków; stymulowanie sprawności manualnej, intelektualnej, psychoruchowej dzieci.

Rozwijanie podstawowych  kompetencji językowych, komunikacji; proste pytania, zagadnienia (ubiór, kolory, ciało, rośliny, zwierzęta, zawody); zajęcia w formie zabaw, także na świeżym powietrzu

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – zajęcia muzyczne kształtujące kompetencje kluczowe – myślenie logiczne – Tematyka: tradycje muzyczne regionu, wielokulturowość, jeziora i przyroda; nagrywanie i naśladownictwo odgłosów przyrody; rysowanie fal do muzyki; nauka komend rytmicznych; zabawy z tradycyjnymi instrumentami

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – warsztaty z zajęć artystycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – malowanie w przestrzeni (TYLKO DLA DZIECI STARSZYCH, TJ. 5-6 LAT) – Malowanie metodami VR (Wirtualna rzeczywistość) ; tematyka: przyroda i otoczenie; postacie (dzieci, dorośli, postaci z bajek); Cele: usprawnienie umiejętności manualnych, rozwój myślenia przestrzennego i logicznego; inicjatywność, innowacyjność, kreatywność

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia artystyczno ruchowe z wykorzystaniem TIK – dodatkowe zajęcia muzyczno-taneczne kształtujące logiczne myślenie –  zabawy ruchowe, także z wykorzystaniem konsoli kinect xbox; wykorzystanie zasad rytmu; poznawanie regionalnych zabaw ruchowych, tańców

*TIK – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ EW. ZMIANY, KOMUNIKATY ITP BĘDĄ POWSZECHNIE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ W MIEJSCU REALIZACJI, TJ. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM FOLWARKU (OODZIAŁ LUB PUNK PRZEDSZKOLNY).

W PRZYPADKU PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI – PROSIMY O KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLNYM PROJEKTU LUB KADRĄ NAUCZYCIELSKĄ.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 

                                 

 

 

Ogłoszenia: »

Zwrot książek i podręczników!

Zwrot książek i podręczników!

Bardzo proszę o : zwrot książek do biblioteki szkolnej do 10 czerwca zwrot podręczników w klasach I-III i IV-VIII od 12 czerwca do 18 czerwca (nie zwracamy...

 

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 od 01 czerwca 2020 r.

Informujemy, że od 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4-8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje...

 

Zasady funkcjonowania szkoły – konsultacje dla klasy VIII

Uczniu, Informacje o konsultacjach znajdziesz w zakładce wideokonferencje. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Zajęcia dla przedszkolaków – Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Dzień dobry drodzy Rodzice, w związku z realizacją nauczania zdalnego zajęcia wyjazdowe do Biblioteki Publicznej w Suwałkach z projektu „Przyroda – Suwalszczyzna...

 
Dzień MAMY i TATY

Dzień MAMY i TATY

Z okazji święta wszystkich najcudowniejszych mam Panie z punktu przedszkolnego przy współpracy z dziećmi i ich rodzicami przygotowały przepiękną prezentację...

 
Ojczyzna w moich oczach

Ojczyzna w moich oczach

Serdecznie zachęcamy dzieci i rodziców do wspólnego uczczenia najbliższych świąt 1 maja – Święto Pracy 2 maja – Dzień Flagi 3 maja – 229...

 
Symbole narodowe

Symbole narodowe

“Święto Konstytucji 3 Maja” – prezentacja pokazuje młodszym dzieciom, czym jest konstytucja, jakie są symbole narodowe Polski oraz zapoznaje z legendą...

 
Zajęcia projektowe w oddziale i punkcie przedszkolnym

Zajęcia projektowe w oddziale i punkcie przedszkolnym

Dzień dobry drodzy Rodzice, w związku z realizacją nauczania zdalnego zajęcia z projektu „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji...

 
Wiosenna przerwa świąteczna – życzenia

Wiosenna przerwa świąteczna – życzenia

Przypominamy, że od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna – zajęcia nie odbywają się. Na ten czas mamy dla Was z serca płynące...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

od 11 maja 2020 r.

 • zajęcia opiekuńcze w punkcie i oddziale przedszkolnym

 

od 25 maja 2020 r.

 • zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III

 • konsultacje w szkole dla uczniów klasy VIII

 

od 01 czerwca 2020 r.

 • konsultacje w szkole dla uczniów klas IV-VII

 

16 – 18 maja 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube