Home » ogłoszenia » Zapytanie ofertowe 3/2019 na zakup i dostawę wyposażenia

 
 

Zapytanie ofertowe 3/2019 na zakup i dostawę wyposażenia

 

 

 

 

 

Stary Folwark, 02 października 2019 roku

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Starym Folwarku

REGON 001145137, NIP 8442291547

tel. 875637761,

e-mail: szkola@staryfolwark.edu.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019

W związku z brakiem ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 20 września 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w związku z realizacją projektu „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do wzięcia udziału i złożenia ofert na zakup i dostawę wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku.

Informacje o ofercie

Oferty proszę składać poprzez odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z formularzem asortymentowo-cenowym na adres szkola@staryfolwark.edu.pl
do dnia 10 października 2019 r.

Informacje dla Wykonawców

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje, złożone na formularzu ofertowym wraz z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym, podpisane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku zawiera umowy
  na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Szkole.
 7. Zamawiający zobowiązuje wyłonionego wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru zakupionego wyposażenia zgodnie z podanym wzorem.
 8. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się ceną oraz realizacją przez Wykonawcę dodatkowych aspektów społecznych poprzez zatrudnienie do realizacji zamówienia:
 9. osób bezrobotnych,
 10. osób młodocianych zatrudniane w celu przygotowania zawodowego,
 11. osób niepełnosprawnych
 12. oraz w myśl art. 29 ust. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych innych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
 13. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 95
2 Aspekty społeczne do 5
 1. a) Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ceny przyznając punkty zgodnie z zasadą, że 1% – 1 punkt.

Cena oferty najtańszej

——————————-   x 95  = liczba punktów

Cena oferty badanej

 1. b) Zamawiający przyzna punkty za realizację zamówienia w przypadku zgłoszenia osób z każdej grupy i tak:

– Zgłoszenie jednej  osoby bezrobotnej – 1 pkt;

– Zgłoszenie jednej  osoby młodocianej zatrudnianej w celu przygotowania zawodowego – 1 pkt;

– Zgłoszenie jednej  osoby niepełnosprawnej  – 1  pkt;

– Zgłoszenie jednej z osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym  – 2 pkt.

 1. c) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zsumowany i ew. zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 2. d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
 3. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia zawarcia umowy

Osoba do kontaktu

Anna Korsakowska – 875637761

 

zapytanie ofertowe wyposażenie

opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo-cenowy

protokół odbioru

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce.docx (1) (3)

 
Dentobus

Dentobus

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny

24 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak odbył się VII Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. Do bardzo...

 
W zaciszu wigierskiego wzgórza…

W zaciszu wigierskiego wzgórza…

„Apteka i zdrowie w życiu kamedułów” oraz „Suwalszczyzna i kameduli u początku” to dwa tematy warsztatów, w których 25 listopada 2022...

 
II Grand Prix Województwa skrzatów i żaków w tenisie stołowym

II Grand Prix Województwa skrzatów i żaków w tenisie stołowym

Kolejne sukcesy naszych tenisistów! W minioną niedzielę najmłodsi tenisiści z naszej szkoły wzięli udział w II Grand Prix Województwa Podlaskiego skrzatów...

 
Wyjazd na Litwę

Wyjazd na Litwę

18 listopada 2022 r. w ramach projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” z...

 
 
 
Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube