Home » ogłoszenia » Zapytanie ofertowe 2/2019  na uporządkowanie sieci i uruchomienie łącza internetowego oraz przygotowanie systemu

 
 

Zapytanie ofertowe 2/2019  na uporządkowanie sieci i uruchomienie łącza internetowego oraz przygotowanie systemu

 

Stary Folwark, 23 września 2019 roku

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Starym Folwarku

REGON 001145137, NIP 8442291547

tel. 875637761,

e-mail: szkola@staryfolwark.edu.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w związku z realizacją projektu „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do wzięcia udziału i złożenia ofert na uporządkowanie sieci i uruchomienie łącza internetowego oraz przygotowanie systemu
w Punkcie Przedszkolnym w Starym Folwarku.

Informacje o ofercie

Oferty proszę składać poprzez odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z formularzem asortymentowo-cenowym na adres szkola@staryfolwark.edu.pl
do dnia 01 października 2019 r.

Informacje dla Wykonawców

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje, złożone na formularzu ofertowym wraz z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym, podpisane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku zawiera umowy
  na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Szkole.
 7. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się ceną oraz realizacją przez Wykonawcę dodatkowych aspektów społecznych poprzez zatrudnienie do realizacji zamówienia:
 8. osób bezrobotnych,
 9. osób młodocianych zatrudniane w celu przygotowania zawodowego,
 10. osób niepełnosprawnych
 11. oraz w myśl art. 29 ust. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych innych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
 12. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 95
2 Aspekty społeczne do 5
 1. a) Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ceny przyznając punkty zgodnie z zasadą, że 1% – 1 punkt.

Cena oferty najtańszej

——————————-   x 95  = liczba punktów

Cena oferty badanej

 1. b) Zamawiający przyzna punkty za realizację zamówienia w przypadku zgłoszenia osób z każdej grupy i tak:

– Zgłoszenie jednej  osoby bezrobotnej – 1 pkt;

– Zgłoszenie jednej  osoby młodocianej zatrudnianej w celu przygotowania zawodowego – 1 pkt;

– Zgłoszenie jednej  osoby niepełnosprawnej  – 1  pkt;

– Zgłoszenie jednej z osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym  – 2 pkt.

 1. c) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zsumowany i ew. zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 2. d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
 3. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia zawarcia umowy

Osoba do kontaktu

Anna Korsakowska – 875637761 lub Bożena Omiljanowicz – 875637761

zapytanie ofertowe 2.2019 

opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo-cenowy

formularz ofertowy

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Ogłoszenia »

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

formularz cenowy olej 2023 umowa na olej 2023

 
Zarządzenie w sprawie dziennej stawki żywieniowej

Zarządzenie w sprawie dziennej stawki żywieniowej

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

Spotkanie z policją

Spotkanie z policją

„Odpowiedzialność karna nieletnich” – to temat spotkania klasy szóstej z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Dzielnicowy,...

 
Konkurs „Wiedza o zawodach rzemieślniczych”

Konkurs „Wiedza o zawodach rzemieślniczych”

Sukces ucznia klasy ósmej Szymona Osewskiego, który zajął drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie „Wiedza o zawodach rzemieślniczych”. Uroczyste...

 

 
MIKOŁAJKI W KLASIE I

MIKOŁAJKI W KLASIE I

6 grudnia – jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie. I każde dziecko prezent dostanie.  

 
 
 
Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube