Home »

 
 

Świetlica

 

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

do pobrania tutaj

***

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
W STARYM FOLWARKU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo
– opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach ustalonych
w planie lekcji na dany rok szkolny.

2. Harmonogram pracy świetlicy jest Załącznikiem do Regulaminu.
3. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy (do pobrania tutaj)  zawiera podstawowe dane dotyczące:

– imiona i nazwisko uczestnika;
– datę urodzenia;
– adres zamieszkania;
– czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
– informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

– dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
– kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

5. Świetlica w Zespole Szkół w Starym Folwarku ma do dyspozycji jedno pomieszczenie – tzw. świetlicę do zabawy i do nauki. Wychowankowie świetlicy mogą przebywać w wybranym przez siebie miejscu, w zależności od własnej potrzeby  – chęci zabawy, czy odrabiania lekcji i skorzystania z komputera po ustaleniu z opiekunem świetlicy.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, odjazd autobusu lub przyjazd rodziców po odbiór dziecka.

5. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6

Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
2. Korespondencja z rodzicami
3. Rozmowy telefoniczne

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;

2. Plan pracy świetlicy szkolnej;

3. Ramowy rozkład dnia;

4. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny;

5. Dziennik zajęć;

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;

7. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;

8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami;

9. Regulamin świetlicy.

 

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia: »

Urlop

Urlop

ŁADUJEMY BATERIE! czyli: Od 10 lipca do 31 lipca sekretariat nieczynny z powodu urlopu pracownika. Urlop dyrektora szkoły od 10 lipca do 18 sierpnia.   UDANYCH...

 
Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wszystkich zainteresowanych rodziców, oraz tych którzy podpisali się pod wnioskiem z dnia 27 czerwca 2017 roku w spawie świetlicy w Zespole Szkół w Starym...

 
Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne

Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne

Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne   06.07.2017 rok Informujemy, że powołana w dniu 03 lipca 2017 roku komisja wybrała ofertę...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

Zakończenie roku 2016/2017

Zakończenie roku 2016/2017

Wakacje mamy w pełni, choć pogoda raczej na to nie wskazuje 🙁 niemniej jednak, mam nadzieję, że już w najbliższych dniach słońce zagości u nas na dobre...

 
Dzień Rodziny 27.05.2017r.

Dzień Rodziny 27.05.2017r.

27 maja 2017 roku został zorganizowany Dzień Rodziny. Uczniowie przygotowali występy taneczne, zespół szkolny wykonał przepiękne piosenki oraz odbył się...

 
Biwak Sidory 2017 r.

Biwak Sidory 2017 r.

Gdy jedna grupa uczniów wybrała się nad wody naszego morza, kolejna grupa spędzała ten czas troszkę inaczej 😉 W dniach 02-04 czerwca 2017r. wraz z opiekunami...

 
Relacja z wycieczki szkolnej nad morze 2017r.

Relacja z wycieczki szkolnej nad morze 2017r.

  W dniach 01-05 czerwca 2017 roku grupa uczniów naszej szkoły pod opieką niestrudzonych nauczycielek: Bożeny Omiljanowicz, Elżbiety Wasilewskiej, Grażyny...

 
Międzynarodowy sukces naszych sportowców!!!

Międzynarodowy sukces naszych sportowców!!!

W dniach 09-16 maja 2017r. zawodnicy tenisa stołowego – uczniowie Zespołu Szkół w Starym Folwarku – wzięli udział w XXVIII Światowych Igrzyskach...

 
Podsumowanie sukcesów naszych uczniów

Podsumowanie sukcesów naszych uczniów

Niezmiennie pragniemy pochwalić się sukcesami jakie odnieśli w ostatnich miesiącach nasi uczniowie i nasze uczennice 🙂 Konkursy recytatorskie, literackie,...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube