Home »

 
 

Świetlica

 

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

do pobrania tutaj

***

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
W STARYM FOLWARKU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo
– opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach ustalonych
w planie lekcji na dany rok szkolny.

2. Harmonogram pracy świetlicy jest Załącznikiem do Regulaminu.
3. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy (do pobrania tutaj)  zawiera podstawowe dane dotyczące:

– imiona i nazwisko uczestnika;
– datę urodzenia;
– adres zamieszkania;
– czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
– informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

– dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
– kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

5. Świetlica w Zespole Szkół w Starym Folwarku ma do dyspozycji jedno pomieszczenie – tzw. świetlicę do zabawy i do nauki. Wychowankowie świetlicy mogą przebywać w wybranym przez siebie miejscu, w zależności od własnej potrzeby  – chęci zabawy, czy odrabiania lekcji i skorzystania z komputera po ustaleniu z opiekunem świetlicy.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, odjazd autobusu lub przyjazd rodziców po odbiór dziecka.

5. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6

Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
2. Korespondencja z rodzicami
3. Rozmowy telefoniczne

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;

2. Plan pracy świetlicy szkolnej;

3. Ramowy rozkład dnia;

4. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny;

5. Dziennik zajęć;

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;

7. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;

8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami;

9. Regulamin świetlicy.

 

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia: »

OGŁOSZENIE – REKOLEKCJE

Informuję, że 2 marca 2018 r. (piątek) uczniowie klas I – VII oraz II i III gimnazjum wezmą udział w rekolekcjach parafialnych. Porządek dnia: Lekcje...

 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Szkoły Suwałki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku mają zaszczyt zaprosić społeczność szkolną – Uczniów,...

 

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – kliknij tutaj.

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia »

OGŁOSZENIE – REKOLEKCJE

Informuję, że 2 marca 2018 r. (piątek) uczniowie klas I – VII oraz II i III gimnazjum wezmą udział w rekolekcjach parafialnych. Porządek dnia: Lekcje...

 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Szkoły Suwałki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku mają zaszczyt zaprosić społeczność szkolną – Uczniów,...

 

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – kliknij tutaj.

 

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Suwałki

Poniżej znajdują się dwa dokumenty dotyczące terminów rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Suwałki: Terminy przeprowadzania postępowania...

 
Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe 2018

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z atrakcji w czasie ferii zimowych. Harmonogram zajęć w tabelce. Do zobaczenia!

 
Do szopy, hej pasterze…

Do szopy, hej pasterze…

W przededniu ferii świątecznych młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym. Zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i koledzy mogli obejrzeć...

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube