Home » AKADEMIA SUKCESU » Projekt Akademia Sukcesu informacje wstępne

 
 

Projekt Akademia Sukcesu informacje wstępne

 

logo_efs_kapital_ludzki

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Akademia Sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Suwałki od 1 sierpnia 2013 r. rozpoczęła realizacje projektu pt. „Akademia Sukcesu”. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 120 uczniów (40 mężczyzn i 80 kobiet) o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt dydaktyczny i indywidualizację nauczania klas I-III w 4 szkołach podstawowych w Gminie Suwałki w czasie realizacji projektu do 31.07,2014 r. Cele szczegółowe Projektu to zapewnienie 120 ucańom (40 mężczyznom i 80 kobietom) z Has I-III szkół podstawowych w Gminie Suwałki oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwości edukacyjnymi i rozwojowymi w’ czasie realizacji projektu do 31.07.2014 r. oraz zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50 % uczniów Mas I-III szkół podstawowych w Gminie Suwałki w czasie realizacji projektu do 31.07.2014r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2014 r. w czterech szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki, dla których Gmina Suwałki jest organem prowadzącym tj. w:

• Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,

•  Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie,

• Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku,

• Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawia II w Nowej Wsi.

Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice kas I-III szkół podstawowych wyżej wymienionych szkół.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej w trakcie realizacji projektu będą uczęszczać na następujące zajęcia:

• zajęcia gimnastyka korekcyjna (niwelowanie wad postaw);

• zajęcia Innowacyjny Program Rozwojowy „Niezwykle umysły” (ćwiczenia sprawnego myślenia, logiki, strategii, rozwiązywania zagadek oraz problemów logicznych i naukowych);

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;

• zajęcia z języka angielskiego (kształcenie umiejętności sprawnej komunikacji i samodzielności w nauce języka angielskiego);

• zajęcia artystyczne (teatr, kino, plastyka, śpiew) rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej;

• zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia) rozwój umiejętności przyrodniczych;

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego);

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i historii);

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia wyrównawcze z matematyki).

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2013 roku.

Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkołach na podstawie rozpoznanych potrzeb, rozwojowych i edukacyjnych. Szkoły poinformują rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Rodzice/opiekunowie prawni zakwalifikowanych na zajęcia uczniów/uczennic na mają obowiązek podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępny jest w Biurze Projektu, sekretariatach szkół realizujących projekt oraz na strome internetowej www.gmina.suwalki.pl

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowych informacji o naborze udzielają:

Biuro Projektu mieszczące się w:

Gminnym Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkól w Suwałkach,

ul. Kościuszki 71,16-400 Suwałki,

tel. 87 566 31 21,

email:

gzeas.akademia.sukcesu@gniail.com

oraz

Dyrektorzy Szkół

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Ogłoszenia »

OGŁOSZENIE – REKOLEKCJE

Informuję, że 2 marca 2018 r. (piątek) uczniowie klas I – VII oraz II i III gimnazjum wezmą udział w rekolekcjach parafialnych. Porządek dnia: Lekcje...

 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Szkoły Suwałki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku mają zaszczyt zaprosić społeczność szkolną – Uczniów,...

 
 

Znajdź nas

Wydarzenia: »

OGŁOSZENIE – REKOLEKCJE

Informuję, że 2 marca 2018 r. (piątek) uczniowie klas I – VII oraz II i III gimnazjum wezmą udział w rekolekcjach parafialnych. Porządek dnia: Lekcje...

 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Szkoły Suwałki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku mają zaszczyt zaprosić społeczność szkolną – Uczniów,...

 

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Plan zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – kliknij tutaj.

 

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Suwałki

Poniżej znajdują się dwa dokumenty dotyczące terminów rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Suwałki: Terminy przeprowadzania postępowania...

 
 
 
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube